Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το e-ntemos.gr αποδέχεστε τη χρήση τους.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

'Οροι & Προϋποθέσεις

A.  Όροι Χρήσης

A.1.-  Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης (στο εξής “όροι”) και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Ως εκ τούτου, πρωταρχικό μέλημα του δικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr είναι η παράθεση των κατωτέρων όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του e-ntemos.gr προς όλους εσάς τους χρήστες-καταναλωτές που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994). Η εγγραφή του χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου.


Α.2.- Η εταιρεία ή ο φορέας που διαχειρίζεται τον διαδικτυακό χώρο (web site) e-ntemos.gr (εφεξής για λόγους συντομίας e-ntemos.gr) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει απαραίτητο, χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη/χρήση του Δικτυακού μας τόπου. Μόνη δηλαδή η ανάρτηση στον παρόντα διαδικτυακό χώρο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού χώρου και των παρεχόμενων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις.


Α.3.- Ο καταναλωτής/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr  οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον καταναλωτή/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.


B. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Β.1.- Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαδικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr.


Β.2.- Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


Β.3.- Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.


 Γ. Περιορισμός ευθύνης 

Γ.1.- Η εταιρεία ή ο φορέας που διαχειρίζεται τον διαδικτυακό χώρο (web site) e-ntemos.gr , χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr τόπου να είναι ορθά και πλήρη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Διαδικτυακού μας τόπου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον καταναλωτή/χρήστη από τη χρήση αυτή του Δικτυακού μας τόπου. Κατ ακολουθία, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, ούτε την έλλειψη «ιών» ή άλλων στοιχείων με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του καταναλωτή/χρήστη, είτε πρόκειται για το Διαδικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων ο καταναλωτής/χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενό του. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του. Ως εκ τούτου Η εταιρεία ή ο φορέας που διαχειρίζεται τον διαδικτυακό χώρο (web site) e-ntemos.gr, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη συναλλαγής προερχόμενη από τη χρήση του Διαδικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr.


Γ.2.- Επίσης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο Διαδικτυακός μας τόπος, μέσω «δεσμών» ή hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων Διαδικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται.


Γ.3.- Οι περιγραφές των πωλούμενων προϊόντων παρέχονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο για την κυκλοφορία κάθε προϊόντος. Το e-ntemos.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια – στο μέτρο του εφικτού - να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για το εν γένει περιεχόμενό του.


Δ. Προσωπικά δεδομένα


Δ.1.- Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή/χρήστη  του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, υπό την έννοια ότι, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας (καταναλωτών/χρηστών) και που οι ίδιοι οι πελάτες μας εκουσίως μας γνωστοποιούν. Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας έχει ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, την καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος και εν γένει την εκτέλεση των συναλλαγών των πελατών με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Διαδικτυακός μας τόπος e-ntemos.gr  δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.


Δ.2.- Ο Διαδικτυακός μας τόπος e-ntemos.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς. Η διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο υπολογιστής του καταναλωτή/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Διαδικτυακό μας τόπο e-ntemos.gr, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


Δ.3.- Σε κάθε περίπτωση πάντως ο καταναλωτής/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τον διαχειριστή του Διαδικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr  κ. Βασίλειο Ντέμο, οδός Δράκοντος 74, Κολωνός, Τ.Κ. 10442  Αττικής τηλ. 2105152524. Το e-ntemos.gr σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997, ότι:


α) τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων καταναλωτή/χρήστη του Διαδικτυακού μας τόπου e-ntemos.gr.

β) σκοπός της επεξεργασίας είναι η συλλογή αποκλειστικά εκείνων των προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών (καταναλωτών/χρηστών) και που οι ίδιοι οι πελάτες μας εκουσίως μας γνωστοποιούν. Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας έχει ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, την καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος και εν γένει την εκτέλεση των συναλλαγών των πελατών με το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, και 

γ) οι εν λόγω συναλλασσόμενοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.

Δ.4.- Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Ε. Περιγραφή Υπηρεσιών-Πωλήσεων και λοιποί όροι

Ε.1.- Το e-ntemos.gr, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες, αρκεί να έχει εγγραφεί μία φορά στην ιστοσελίδα εισόδου του ηλεκτρονικού καταστήματος, επιλέγοντας «Νέος Χρήστης Εγγραφή». Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username) και Κωδικός Πελάτη (password) που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο Πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Να δει μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας την πορεία εκτέλεσης αυτής και τα περιεχόμενά της. Να δει παλιές παραγγελίες του. Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του. όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω.


E.2.- Η συμφωνία σας να λαμβάνετε προσφορές / ενημερώσεις σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (άρθρο 7Α) από την εταιρεία μας και τις συνεργαζόμενες εταιρείες σημαίνει την εκ μέρους σας αποδοχή της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε εισάγει κατά την διαδικασία παραγγελίας των προϊόντων σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν αποκλειστικά να χρησιμοποιηθούν για τους λόγους με τους οποίους έχετε ήδη ρητά συμφωνήσει.


Ε.3.- Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος e-ntemos.gr, υποχρεούται:

α). Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του e-ntemos.gr, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

β) Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος e-ntemos.gr καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας.

γ) Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη και ενημερώνει τα προσωπικά Στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το e-ntemos.gr έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον.

δ) Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το μοναδικό αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του e-ntemos.gr.gr. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα e-ntemos.gr.gr μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-ntemos.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού ονόματος των πελατών του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι' αυτή.

ε) Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session). Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα e-ntemos.gr δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.


Ε.4.- Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, αναλαμβάνουμε την αντικατάστασή του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, μόλις ειδοποιηθούμε αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@e-ntemos.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ).


Ε.5 Τιμολογιακή πολιτική αποστολών:

Αποστέλλουμε τις παραγγελίες στον χώρο σας με την εταιρεία ACS courier.

Η τιμολογιακή πολιτική που ισχύει επί του παρόντος είναι επιβάρυνση του πελάτη με μεταφορικά που διαμορφώνονται ως εξής:

ΠροορισμόςΧρέωση
(€ έως / Kg)
Χρέωση
(επιπλέον Kg)
Χρόνος 
Παράδοσης 
(Εργ. Μέρες)
Εντός Πόλης€2.20 / 2 Kg€0.60 / 1 Kg1
Χερσαίοι Προορισμοί€2.80 / 2 Kg€0.80 / 1 Kg1-2
Νησιωτικοί Προορισμοί€2.80 / 2 Kg€1.00 / 1 Kg1-3
Δυσπρόσιτες Περιοχές€7.00 / 2 Kg€1.50 / 1 Kg1-5


Σε περίπτωση που επιλεγεί η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 2,00€.

*οι αναγραφόμενες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α 24%

Για παραγγελίες που το βάρος ξεπερνά τα 30 κιλά, θα επικοινωνήσει κάποιος εκπρόσωπος μας για να σας ενημερώσει το πραγματικό κόστος αποστολής της παραγγελίας σας.

Ε.6-Τρόποι πληρωμής.

Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας με τους παρακάτω τρόπους:

1. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημα, είτε με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα (εξαιρείται η American Express).

2. Με αντικαταβολή

Πληρωμή στον οδηγό της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών (αναλόγως τον τόπο προορισμού) κατά την στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας, στο χώρο σας. Δεν ισχύει για παραγγελίες με επιλογή έκδοσης τιμολογίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε με κάρτα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το υποκατάστημα της ACS στην περιοχή σας, για να ενημερωθείτε αν είναι εφικτό. Ισχύει για παραγγελίες έως 100€ και μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδος.

3. Με χρήση πιστωτικής κάρτας

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. Εφ'όσον επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας για να ολοκληρώσετε την συναλλαγή.

4. Πληρωμή μέσω Paypal

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-ntemos.gr, συνεργάζεται με το Paypal. Η πληρωμή μέσω Paypal είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η εταιρεία μας δε θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών του λογαριασμού του πελάτη μας. Κατά την πληρωμή της παραγγελίας του ο πελάτης μας ανακατευθύνεται από το e-ntemos.gr στην ιστοσελίδα του Paypal χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα λογαριασμού του. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί πληρωμή μέσω paypal, ο πελάτης θα πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας του έχοντας μαζί του την ταυτότητά του. Σε αυτήν την περίπτωση  δεν επιτρέπεται η παραλαβή από τρίτο πρόσωπο. Κατά την πραγματοποίηση μίας παραγγελίας, η συμφωνία αγοράς πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά της πληρωμής του πελάτη.

5. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία τον Αριθμό Παραγγελίας που θα εμφανιστεί αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Στην συνέχεια παρακαλούμε αποστείλατε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο info@e-ntemos.gr

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:

Εθνική Τράπεζα:

IBAN: GR20 0110 0440 0000 0440 0144 004


Ε.7.- Φορολογικά Στοιχεία Επιχείρησης

  • Επωνυμία: Ντέμος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
  • ΑΦΜ: 801187892
  • ΔΟΥ: Αχαρνών
  • Έδρα: Αγ. Διονυσίου 1-3, 13674 Αχαρνές
  • Αριθμός ΓΕΜΗ: 151350403000


ΣΤ. Πολιτική Επιστροφών (Δικαίωμα Υπαναχώρησης) 

ΣΤ.1.- Ελαττωματικά Προϊόντα 

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος απευθυνθείτε σε εμάς για την αντικατάσταση αυτού. Θα σας αντικαταστήσουμε το προϊόν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών που ενυπάρχουν στο παρόν. Για την εξυπηρέτηση σας, είναι απαραίτητο να κοινοποιείτε έγκαιρα φωτογραφίες μέσω email, με το προϊόν και τη συσκευασία ή όποιο άλλο στοιχείο ζητηθεί από την εξυπηρέτηση πελατών. Τα έξοδα αποστολής επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Αν το προϊόν επιβεβαιωθεί πως είναι ελαττωματικό, τα έξοδα αποστολής που χρεώθηκε ο πελάτης αποζημιώνονται εμάς.  Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί ρητώς την αντικατάστασή του θα πιστωθεί στον λογαριασμό του, εφ’όσον υπάρχει, ποσό ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων, με το οποίο μπορεί να προβεί σε νέα παραγγελία ή απλώς να αντικαταστήσει το προϊόν που επιστρέφει. Εάν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό θα του αποσταλεί email, έπειτα από συνεννόηση μαζί μας, με κωδικό εκπτωτικού κουπονιού ισόποσης αξίας. Σε περίπτωση επιστροφής, ο καταναλωτής έχει την ευθύνη να συσκευάζει με επιμέλεια το επιστρεφόμενο προϊόν, ανέπαφο και στην κατάσταση που παρελήφθη.

ΣΤ.2.- Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 δεν ισχύει : α) στην περίπτωση προμήθειας αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. β) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, γ) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και, δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, πρέπει να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο) πώλησης.

Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

ΣΤ.3: Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει οποιαδήποτε παραγγελία για λόγους ελέγχου ασφαλείας ή ακόμη και να την ακυρώσει.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σε περίπτωση που παρέλθουν 10 ημέρες από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε και εφ’ όσον δεν έχει γίνει πληρωμή από το χρήστη. Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών η εταιρεία θα έχει δεσμευμένα τα προϊόντα της παραγγελίας και θα προσπαθεί να επικοινωνήσει με το χρήστη μέσω τηλεφώνου ή με ηλεκτρονικό τρόπο για να προβεί σε πληρωμή και να την παραλάβει και εφ’ όσον αυτό δεν καταστεί δυνατό θα προβαίνει σε ακύρωση της παραγγελίας.

Ζ. Πολιτική αποστολών.

Σε κάποιους προορισμούς ενδέχεται να παραλαμβάνει την παραγγελία ο πελάτης από το τοπικό υποκατάστημα της μεταφορικής.

H. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Θ. Cookies

Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το e-ntemos.gr.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.